• Nyitva tartás

  Hétfő - Péntek X

  6.00 - 22.00

  Szombat és Vasárnap

  8.00 - 20.00

  Március 28-tól határozatlan ideig zárva vagyunk!

   

   

   

   

   

   

 • +36 70 236 7877
 • help@budapestikonditerem.hu

  Küldj azonnali üzenetet!X  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Giants Gym házirendje

I. Preambulum

I.1. A GIANTS GYM üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető):

S-Global upline Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1135 Budapest, Béke út 29/c.
cégjegyzékszám: 01-09-278544
adószám: 25497292-2-41

GIANTS GYM elérhetősége:

Cím: 1134 Budapest, Fáy utca 65-67.
Recepció: 06-70-518-76-59

I.2. A GIANTS GYM házirendjének (a továbbiakban: Házirend) célja, hogy meghatározza a GIANTS GYM szolgáltatásait igénybevevők (a továbbiakban: Vendégek) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. A Házirend előírja továbbá a GIANTS GYM rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

II. Általános rendelkezések

II.1. A GIANTS GYM területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Vendégek kötelesek betartani a GIANTS GYM használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

II.2. A GIANTS GYM egész területén TILOS:
•    a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
•    az olyan tevékenység, amely a GIANTS GYM szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
•    minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
•    a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellék helyiségébe bemenni;
•    közrendet sértő módon viselkedni;
•    drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, étel  illetőleg állat bevitele;
•    bármilyen tüzet okozó tevékenység folytatása
•    az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

II.3. A GIANTS GYM szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az Üzemeltető előzetesen engedélyezte).

II.4. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

II.5. Vendégek kötelesek a menekülési útvonalakat, menekülési ajtókat, tűzcsapokat szabadon hagyni.

II.6. A Vendégek észrevételeiket, panaszaikat a Recepción szóban, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban.

II.7. A GIANTS GYM nyitvatartási rendje a következő:

Hétfő- Péntek 6:00 – 22:00
Szombat- Vasárnap 8:00 – 20:00

II.8. A GIANTS GYM szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

II.9. Amennyiben a GIANTS GYM területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó Vendég a komplexumban tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az Üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli korlátozásmentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja.

II.10. Üzemeltető a Vendégekről adatnyilvántartást vezet. A Vendég az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. Amennyiben Vendég az adatkezelés megszüntetését illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult megtagadni a GIANTS GYM által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó Vendéggel szemben Üzemeltető jogosult megtagadni az érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a Vendég személyi azonító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni bemutatásra.

II.11. A GIANTS GYM zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a GIANTS GYM egész területére kiterjed különös tekintettel a Vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a GIANTS GYM rendjére.

II.12. Amennyiben a Vendég a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi, az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a jelen Házirendben foglalt szabályok megsértésének súlyos mértéke esetén az Üzemeltető jogosult a Vendéget figyelmeztetés nélkül távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó Vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

II.13. A komplexum területén minden Vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik Vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

II.14. Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a Vendégek felróható magatartásából erednek. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a GIANTS GYM területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért.

II.15. Vendégek felelősek a GIANTS GYM területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

II.16. A talált tárgyakat minden vendég a GIANTS GYM recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

II.17. A GIANTS GYM területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a GIANTS GYM területén elsősegélydoboz áll rendelkezésre.

II.18. Aki a GIANTS GYM berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a Vendéget terhelik.

II.19. A GIANTS GYM Üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

II.20. A GIANTS GYM jelen Házirendje minden Vendég számára szabadon a GIANTS GYM Recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

III. Edzőterem használati szabályai

III.1. Vendégek az Edzőterem használata során az alábbi szabályokat köteles betartani:

•    Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát. Amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell a Recepción;
•    A teremben csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni;
•    A higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata kötelező;
•    Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók
•    A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz;
•    A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos;
•    A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére;
•    A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.
•    Az öltözőszekrény kulcsát az edzés ideje alatt megőrizni. Pultra és az edzőteremben lerakott kulcsokért a felelősség az aktuális hozzárendelt személy.

Amennyiben a Vendég a III.1. pontban foglalt szabályokat szándékosan megszegi, figyelmeztetésben részesül. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére továbbra is szándékosan megszegi a jelen pontban meghatározott szabályokat, úgy a Vendég három hónapra kitiltásra kerül a GIANTS GYM-ből, melynek következtében semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.

III.2. A GIANTS GYM területén szigorúan tilos minden olyan kulturálatlan, közösségellenes, erőszakos, az általános magatartási normákkal ellentétes magatartás tanúsítása, mely másokban megbotránkozást vagy riadalmat kelthet és ezáltal a köznyugalom megzavarására alkalmas. A jelen pontban foglaltak megszegése a GIANTS GYM területéről és közösségéből történő azonnali kizárást és a cselekmény súlyának függvényében büntető feljelentést von maga után. Csoportos edzés esetén az e pontban foglaltak betartásáért a csoportos órát tartó edző a felelős. A kizárással sújtott Vendég kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a csoport újabb tagja vét a jelen pontban meghatározott magatartási szabályok ellen, úgy a GIANTS GYM üzemeltetője jogosult az edzővel kötött használati megállapodást azonnali hatállyal felmondani, mely esetben az edző kártérítésre nem jogosult.

IV. Rendkívüli esemény

IV.1. A Komplexumban történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a Recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő: Rendőrség 107, Mentők (baleset esetén) 104, Tűzoltóság (tűz esetén) 105, Általános segélyhívó: 112.

Budapest, 2016. április  01.

GIANTS GYM

Copyright © 2016 budapestikonditerem.hu minden jog fenntartva! By Best-IT Marketing